Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, hierna te noemen voorwaarden.
 2. CW Ssaddles: gevestigd aan de Langevoortsweg 12, met postcode 7468RP te Enter. Telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06 38 26 43 36 en per e-mail via info@cwsaddles.nl. CW saddles is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 55236758.
 3. (Consument) koper/opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn/haar bedrijf of beroep en die de overeenkomst op afstand aangaat met CW Saddles.
 4. (Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die handelt uit hoofde van zijn/haar bedrijf of beroep, die een overeenkomst sluit met CW Saddles.
 5. Opdracht: de overeenkomst tot opdracht tussen de koper en CW Saddles waarbij een zadel voor de koper op maat wordt gemaakt/aangepast.
 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door CW Saddles georganiseerd systeem een verkoop op afstand van producten en/of diensten tot stand komt. Bij het tot stand komen van deze overeenkomst wordt uitsluitend gebruik gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Pasconsult: het consult dat plaatsvindt waarbij het zadel wordt gepast en aangemeten bij het paard. Dit consult kan worden uitgevoerd door CW Saddles, maar kan ook door een eigen zadelpasser worden gedaan.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke dan wel digitale aanbiedingen, overeenkomsten (inclusief die op afstand), facturen en andere rechtshandelingen van door CW Saddles.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt beschikbaar gesteld voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten. Indien de terbeschikkingstelling redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt in de algemene voorwaarden aangegeven dat de algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld bij CW Saddels of dat deze kosteloos worden opgestuurd. Deze mededeling wordt gedaan voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan.
 3. In afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan bij een overeenkomst op afstand die elektrisch wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien specifieke diensten- of productvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien zich een situatie voordoet die niet is opgenomen in de voorwaarden, dan is de gesloten overeenkomst tussen partijen leidend. Indien er geen overeenkomst is, dan zijn de schriftelijk gemaakte afspraken leidend.
 6. Indien een bepaling van de voorwaarden ongeldig, vernietigbaar of nietig is, tast dat de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan en blijven deze rechtsgeldig.
 7. Bijzondere bedingen die afwijken van de voorwaarden van CW Saddles zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 8. Andere voorwaarden dan die van CW Saddles, zoals die van de ondernemerkoper, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 9. Een opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van CW Saddles.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Alle (web)aanbiedingen en/of (web)offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. In ieder geval vervalt de (web)aanbieding en/of (web)offerte na dertig dagen.
 2. Aanbiedingen zijn niet geldig op reeds lopende bestellingen en zijn niet geldig voor automatische toekomstige opdrachten.
 3. Bij een product of dienst aan de consumentkoper, stelt CW Saddles de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, ter beschikking:
 4. het (bezoek)adres van CW Saddles zodat de consumentkoper op de hoogte is van waar hij met een klacht naartoe kan;
 5. de voorwaarden die regelen hoe een consumentkoper van zijn/haar herroepingsrecht gebruik kan maken, evenals een duidelijke melding die erop wijst wanneer zaken uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 6. overige informatie over service na aankoop en informatie over garanties.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen CW Saddles en de consument komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van CW Saddles aanvaardt.
 2. CW Saddles is gerechtigd om zonder opgave van redenen het tot stand komen van de opdracht te weigeren of niet te laten plaatsvinden.
 3. Indien de overeenkomst schrijf- of spelfouten bevat, is CW Saddles niet gebonden aan de overeenkomst.

Artikel 5 – Aanbetaling

 1. CW Saddles is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, bij aankoop van een nieuw zadel, een aanbetaling van minimaal 50% te vragen.
 2. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van CW Saddles de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.
 3. Zolang CW Saddles de benodigde aanbetaling niet ontvangen heeft, zal zij niet starten met het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. CW Saddles voert de overeenkomst naar best vermogen en inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Bij het uitvoeren van de overeenkomst is CW Saddles gerechtigd om derden in te schakelen.
 3. Indien CW Saddles afhankelijk is van gegevens en/of informatie die verstrekt moet worden door de koper en zij ontvangt deze niet tijdig, dan is CW Saddles gerechtigd de uitvoering op te schorten tot het moment dat zij de gegevens en/of informatie ontvangen heeft.
 4. De door CW Saddles opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 120 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan binnen 30 dagen bericht.
 5. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor CW Saddles zijn de goederen te leveren.
 6. Indien er sprake is van overschrijding van een indicatieve, in de overeenkomst opgenomen termijn, is CW Saddles pas in verzuim indien de koper CW Saddles schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 7. Indien het uitvoeren van de overeenkomst wordt vertraagd of indien de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan brengt CW Saddles de consumentkoper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. In dit geval is de consumentkoper gerechtigd om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 8. Indien de consumentkoper overgaat tot ontbinding, zoals genoemd in het voorgaande lid, betaalt CW Saddles het reeds betaalde bedrag door consumentkoper zo snel mogelijk terug.
 9. CW Saddles is gerechtigd om in fasen te leveren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 10. Op het moment van levering door CW Saddles gaat het enig risico op het product over op ondernemer koper.
 11. Nadat een ondertekend exemplaar van de opdrachtbevestiging door CW Saddles is ontvangen, is de afnemer verplicht de gekochte goederen af te nemen. Deze verplichting ontstaat op het moment dat de zaken aan hem worden geleverd of wanneer deze aan hem ter beschikking worden gesteld.
 12. Op het moment dat de afnemer de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk is/zijn, worden de zaken opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. Alle aanvullende kosten die met de opslag gepaard gaan, komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 7 –  Wijziging van de overeenkomst

 1. Het wijzigen van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de koper extra in rekening gebracht.
 3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door CW Saddles buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
 4. Indien er meer- en/of minderwerk ontstaat tijdens het uitvoeren van de overeenkomst tot opdracht waarbij een zadel op maat wordt gemaakt of wordt aangepast, geeft CW Saddles dit tijdig bij de koper aan.
 5. Eventuele kosten voor meerwerk, zoals in het voorgaande lid bepaald, worden bij de koper in rekening gebracht.

Artikel 8 – Annuleren/retourneren van zadels en overige producten

 1. Bij aankoop van een tweedehands zadel heeft de koper recht op één proefweek.
 2. Binnen 7 dagen, voor verstrijken van de proefweek, kan het aangekochte, tweedehands zadel, dan wel retour worden gestuurd ofwel worden terug gebracht in Enter.
 3. Wanneer deze proefweek is verlopen, kan het aangekochte tweedehands zadel niet meer terug gebracht/gestuurd worden tenzij anders, schriftelijk, is overeengekomen.
 4. Indien na aanmeten van een nieuw zadel dat op maat zal worden gemaakt, de opdracht wordt geannuleerd terwijl het zadel reeds in productie is dan wel volledig gemaakt is, maar nog niet afgeleverd, wordt 50% van de nieuwprijs (oftewel de aanbetaling) in rekening gebracht.
 5. Op maat gemaakte zadels en tweedehands zadels die beschadigd zijn worden niet teruggenomen door CW Saddles.
 6. Indien andere zaken dan op maat gemaakte zadels of tweedehandszadels zijn via internet, dan heeft de consumentkoper (niet de ondernemerkoper) het recht om de zaak binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te retourneren. De kosten van verzending komen voor rekening van de consumentkoper.
 7. De bedenktijd bij een zaak die via internet is gekocht gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door consumentkoper of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan CW Saddles bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 8. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen, zoals in lid 9 van dit artikel is aangegeven, gaat de consumentkoper zorgvuldig om met de zaak.
 9. Indien de consumentkoper aan CW Saddles een reeds bedrag betaald heeft en de zaak wordt geretourneerd onder voorwaarden van dit artikel, dan betaalt CW Saddles het bedrag zo spoedig mogelijk terug, doch binnen 14 dagen na terugzending of herroeping.
 10. Het herroepingsrecht, het recht op opschorting en op verrekening is voor de ondernemer koper uitgesloten.

Artikel 9 – Annuleren/retourneren overige artikelen

 1. Overige artikelen kunnen binnen 14 dagen, onbeschadigd en ongebruikt retour worden gestuurd.
 2. De retourkosten komen voor rekening van de koper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Het retourneren van overige artikelen geschiedt in de originele verpakking.
 4. Het artikel dient in dezelfde staat, als verzonden dan wel meegegeven, te worden geretourneerd.
 5. Een of meer artikelen die beschadigd zijn worden niet teruggenomen door CW Saddles.

Artikel 10 – Garantie

 1. Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent CW Saddles aan de koper opdrachtgever de gebruikelijke fabrieksgarantiegarantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan.
 2. CW Saddles zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien CW Saddles na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
 3. CW Saddles verleent geen garantie op gebruikte goederen en-/of materialen.
 4. Verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 5. Artikelen die na verloop van tijd een fabricagefout hebben ondervonden, dienen eerst ter reparatie worden terug gestuurd naar de fabriek. Wanneer het product na deze reparatie nog niet naar behoren functioneert, kan de opdrachtgever het artikel retour doen en het aankoopbedrag terug eisen.
 6. Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud, dan komt iedere vorm van garantie te vervallen.
 7. Garantie vervalt wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CW Saddles, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht (of dit hebben geprobeerd), andere zaken aan de hoofdzaak zijn bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze.
 8. Alle kosten voor herstel of vervanging worden aan de koper in rekening gebracht na verloop van de (wettelijke) garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
 9. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consumentkoper tegenover CW Saddles kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. CW Saddles is niet aansprakelijk voor de kosten en schade die ontstaan of ontstaat als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van de koper, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
 2. Indien een derde partij een koopovereenkomst sluit met CW Saddles waarbij het zadel vervolgens wordt doorverkocht zonder dat CW Saddles het pasconsult verricht, is CW Saddles niet aansprakelijk indien het zadel wordt geretourneerd bij de derde partij.
 3. CW Saddles is niet aansprakelijk voor letsel bij paarden in welke vorm dan ook.
 4. Kosten van dierenarts en therapeuten kunnen niet op CW Saddles verhaald worden.
 5. CW Saddles is bij het uitvoeren van een opdracht slechts voor, zover zijn verzekering dit dekt, voor door zijn schuld ontstane schade.
 6. Indien met een zadel van CW Saddles een pasconsult plaatsvindt, met een eigen zadelpasser waarbij CW Saddles niet aanwezig is, is CW Saddles niet aansprakelijk voor (aanmeet)fouten gemaakt door eigen zadelpasser.
 7. CW Saddles is nimmer aansprakelijk voor schade in de vorm van gederfde winst, indirecte schade en gevolgschade.
 8. Indien er schade ontstaat door opzet of grove schuld aan de kant van de koper is CW Saddles nimmer aansprakelijk.
 9. Iedere aanspraak op aansprakelijkheid vervalt na minimaal één kalenderjaar.
 10. Indien CW Saddles aansprakelijk is voor de ontstane schade, dan is de schadevergoeding nimmer hoger dan het bedrag uit de overeenkomst of het bedrag dat de verzekeraar van CW Saddles uitkeert.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar CW Saddles of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van CW Saddles, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van CW Saddles, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor CW saddles overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 2. In een geval van overmacht is CW Saddles gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren, deze op te schorten en/of respectievelijk te wijzigen, tot het moment dat de overmachtsituatie niet langer bestaat.
 3. Tijdens een overmachtsituatie worden (betalings)verplichtingen van de koper niet opgeschort.
 4. Schade die ontstaat als gevolg van overmacht wordt niet door CW Saddles vergoed.

Artikel 13 – Eigendom voorhoud

 1. Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de koper nadat het verschuldigde bedrag door de koper is betaald.
 2. Zaken die door CW Saddles zijn geleverd en die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. De zaken, zoals bedoeld in het voorgaande lid, mogen nimmer als betaalmiddel door de koper worden gebruikt.
 4. De koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 5. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CW Saddles, of een derde die door CW Saddles wordt aangewezen, om in alle gevallen waarin CW Saddles haar eigendomsrecht wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich bevinden. CW Saddles is tevens gerechtigd om de eigendommen van deze plaatsen mee te nemen.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht CW Saddles zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 7. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan CW Saddles.

Artikel 14 –  Betaling

 1. Indien de factuur bestemd is voor de consumentkoper zijn alle bedragen vermeld inclusief BTW. Bijkomende kosten zoals invoerrechten, verzekeringen, transportkosten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen zijn niet inbegrepen in de prijs vermeld op de factuur.
 2. Indien de koper een consument is en deze niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, gunt CW Saddles de consument een tweede betalingstermijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
 3. Blijft betaling na de nieuwe termijn van 14 dagen uit, dan is de koper die een consument is wettelijke rente aan CW Saddles verschuldigd alsmede de buitengerechtelijke kosten die gepaard gaan met het vorderen van de betaling.
 4. De incassokosten, als genoemd in het voorgaande lid, bedragen maximaal:
 5. 15% over openstaande bedragen tot €2.500-,;
 6. 10% over de daaropvolgende €2.500-,;
 7. 5% over de volgende €5.000-, met een minimum van €40-.
 8. Van de bedragen als genoemd in het voorgaande lid kan ten gunste van de consument door CW Saddles worden afgeweken.
 9. De koper kan geen enkel recht inroepen betreffende de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, wanneer voor een contante betaling is gekozen en deze betaling nog niet heeft plaatsgevonden.
 10. Indien er sprake is van wanbetaling aan de kant van de koper, dan heeft CW Saddles het recht om behoudens wettelijke beperkingen, vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Klachten

 1. Bij aflevering van de zaak aan de koper, is de koper gehouden de geleverde zaak te onderzoeken. Dit doet hij op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld. De koper onderzoekt of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde zaak aan de overeenkomst voldoet.
 2. Indien de koper voor de levering getekend heeft, gaat CW Saddles er van uit dat de levering compleet is. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het aan de koper om het tegendeel te bewijzen.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CW Saddles via het voormelde e-mailadres.
 4. De koper gunt CW Saddles in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in behandeling te nemen en te komen met een voorstel tot oplossing.
 5. De klachten die bij CW Saddles worden ingediend worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.
 6. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CW Saddles binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de koper een uitgebreider antwoord kan verwachten.
 7. De klacht kan worden onderzocht door een onafhankelijke derde indien een geschil tussen de koper en CW Saddles zich voordoet. Bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen voor rekening van deze.
 8. De kosten, zoals genoemd in het voorgaande lid, worden door CW Saddles vergoed indien de klacht gegrond is.
 9. Indien na onderzoek van CW Saddles blijkt dat de klacht gegrond is, dan vervangt of herstelt CW Saddles de zaak. Een vervangende vergoeding kan ook aan de koper worden voldaan. De keuze hiervoor ligt bij CW Saddles. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan CW Saddles te retourneren en het eigendom daarvan aan CW Saddles te verschaffen, tenzij CW Saddles anders aangeeft.

Artikel 16 – Slotbepalingen

 1. Op de voorwaarden, de overeenkomst, de factuur, aanbiedingen en andere rechtshandelingen van CW Saddles is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. CW Saddles stuurt in beginsel zoveel mogelijk aan op onderlinge geschillenbeslechting. Indien dit niet tot een oplossing leidt, wordt de zaak voorgelegd aan de daartoe bestemde rechter.
 3. CW Saddles is gerechtigd om de voorwaarden op enig moment te wijzigen.