✓ gratis verzending vanaf €150
✓ 14 dagen bedenktijd
✓ persoonlijk advies
Uw winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

Uw winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, hierna te noemen voorwaarden.
 2. CW Saddles: gevestigd aan de Langevoortsweg 12, met postcode 7468RP te Enter. Telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06 38 26 43 36 en per e-mail via [email protected]. CW saddles is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 55236758.
 3. (Consument) koper/opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn/haar bedrijf of beroep en die de overeenkomst op afstand aangaat met CW Saddles.
 4. (Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die handelt uit hoofde van zijn/haar bedrijf of beroep, die een overeenkomst sluit met CW Saddles.
 5. Opdracht: de overeenkomst tot opdracht tussen de koper en CW Saddles waarbij een zadel voor de koper op maat wordt gemaakt/aangepast.
 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door CW Saddles georganiseerd systeem een verkoop op afstand van producten en/of diensten tot stand komt. Bij het tot stand komen van deze overeenkomst wordt uitsluitend gebruik gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Pasconsult: het consult dat plaatsvindt waarbij het zadel wordt gepast en aangemeten bij het paard. Dit consult kan worden uitgevoerd door CW Saddles, maar kan ook door een eigen zadelpasser worden gedaan.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke dan wel digitale aanbiedingen, overeenkomsten (inclusief die op afstand), facturen en andere rechtshandelingen van door CW Saddles.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt beschikbaar gesteld voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten. Indien de terbeschikkingstelling redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt in de algemene voorwaarden aangegeven dat de algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld bij CW Saddels of dat deze kosteloos worden opgestuurd. Deze mededeling wordt gedaan voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan.
 3. In afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan bij een overeenkomst op afstand die elektrisch wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien specifieke diensten- of product voorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien zich een situatie voordoet die niet is opgenomen in de voorwaarden, dan is de gesloten overeenkomst tussen partijen leidend. Indien er geen overeenkomst is, dan zijn de schriftelijk gemaakte afspraken leidend.
 6. Indien een bepaling van de voorwaarden ongeldig, vernietigbaar of nietig is, tast dat de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan en blijven deze rechtsgeldig.
 7. Bijzondere bedingen die afwijken van de voorwaarden van CW Saddles zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 8. Andere voorwaarden dan die van CW Saddles, zoals die van de ondernemerkoper, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 9. Een opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van CW Saddles.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Alle (web)aanbiedingen en/of (web)offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. In ieder geval vervalt de (web)aanbieding en/of (web)offerte na dertig dagen.
 2. Aanbiedingen zijn niet geldig op reeds lopende bestellingen en zijn niet geldig voor automatische toekomstige opdrachten.
 3. Bij een product of dienst aan de consumentkoper, stelt CW Saddles de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, ter beschikking:
 4. het (bezoek)adres van CW Saddles zodat de consumentkoper op de hoogte is van waar hij met een klacht naartoe kan;
 5. de voorwaarden die regelen hoe een consumentkoper van zijn/haar herroepingsrecht gebruik kan maken, evenals een duidelijke melding die erop wijst wanneer zaken uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 6. overige informatie over service na aankoop en informatie over garanties.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen CW Saddles en de consument komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van CW Saddles aanvaardt.
 2. CW Saddles is gerechtigd om zonder opgave van redenen het tot stand komen van de opdracht te weigeren of niet te laten plaatsvinden.
 3. Indien de overeenkomst schrijf- of spelfouten bevat, is CW Saddles niet gebonden aan de overeenkomst.

Artikel 5 – Aanbetaling

 1. CW Saddles is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, bij aankoop van een nieuw zadel, een aanbetaling van minimaal 50% te vragen.
 2. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van CW Saddles de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.
 3. Zolang CW Saddles de benodigde aanbetaling niet ontvangen heeft, zal zij niet starten met het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. CW Saddles voert de overeenkomst naar best vermogen en inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Bij het uitvoeren van de overeenkomst is CW Saddles gerechtigd om derden in te schakelen.
 3. Indien CW Saddles afhankelijk is van gegevens en/of informatie die verstrekt moet worden door de koper en zij ontvangt deze niet tijdig, dan is CW Saddles gerechtigd de uitvoering op te schorten tot het moment dat zij de gegevens en/of informatie ontvangen heeft.
 4. De door CW Saddles opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 120 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan binnen 30 dagen bericht.
 5. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor CW Saddles zijn de goederen te leveren.
 6. Indien er sprake is van overschrijding van een indicatieve, in de overeenkomst opgenomen termijn, is CW Saddles pas in verzuim indien de koper CW Saddles schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 7. Indien het uitvoeren van de overeenkomst wordt vertraagd of indien de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan brengt CW Saddles de consumentkoper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. In dit geval is de consumentkoper gerechtigd om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 8. Indien de consumentkoper overgaat tot ontbinding, zoals genoemd in het voorgaande lid, betaalt CW Saddles het reeds betaalde bedrag door consumentkoper zo snel mogelijk terug.
 9. CW Saddles is gerechtigd om in fasen te leveren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 10. Op het moment van levering door CW Saddles gaat het enig risico op het product over op ondernemer koper.
 11. Nadat een ondertekend exemplaar van de opdrachtbevestiging door CW Saddles is ontvangen, is de afnemer verplicht de gekochte goederen af te nemen. Deze verplichting ontstaat op het moment dat de zaken aan hem worden geleverd of wanneer deze aan hem ter beschikking worden gesteld.
 12. Op het moment dat de afnemer de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk is/zijn, worden de zaken opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. Alle aanvullende kosten die met de opslag gepaard gaan, komen voor rekening van de afnemer.
 13. CW Saddles staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 7 –  Wijziging van de overeenkomst

 1. Het wijzigen van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de koper extra in rekening gebracht.
 3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door CW Saddles buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
 4. Indien er meer- en/of minderwerk ontstaat tijdens het uitvoeren van de overeenkomst tot opdracht waarbij een zadel op maat wordt gemaakt of wordt aangepast, geeft CW Saddles dit tijdig bij de koper aan.
 5. Eventuele kosten voor meerwerk, zoals in het voorgaande lid bepaald, worden bij de koper in rekening gebracht.

Artikel 8 – Herroeping / retourneren 

 1. Bij aankoop van producten buiten verkoopruimte heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de periode van 14 dagen te rekenen vanaf de dag van levering van het product.
 2. De producten die de consument niet wenst te houden, dienen binnen 14 dagen na de dag van kennisgeving van de herroeping worden teruggestuurd. 
 3. CW Saddles is gerechtigd om restitutie in te houden totdat CW Saddles het product intact, compleet en ongebruikt retour heeft ontvangen.
 4. Onder ‘ongebruikt’ wordt niet begrepen, datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk was voor de consument om de aard, de werking en de kenmerken van een product te inspecteren en vast te stellen, op dezelfde wijze als dat dit in een fysieke winkel zou worden gedaan.
 5. Wanneer een product wordt geretourneerd die niet aan bovenstaande retourvoorwaarden voldoet, is CW Saddles gerechtig het artikel, zonder opgaaf, te retourneren naar de consument. 
 6. CW Saddles raadt aan om voor de retourzending de originele verpakking te gebruiken om schade aan het product te voorkomen.
 7. Eventuele schades of het kwijtraken van geretourneerde producten gedurende het retourtransport zijn namelijk voor verantwoordelijkheid en rekening van de consument.
 8. Indien de consument gebruik maakt van het recht tot herroeping, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
 9.  Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal CW Saddles dit bedrag binnen 14 dagen aan de consument terugbetalen. CW Saddles behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen dan wel een eventuele waardevermindering van het geretourneerde product zoals bedoeld in het eerste lid af te trekken van het restitutiebedrag. Schade aan het product, een vuil product, en/of een product dat meer dan 5 km is gebruikt, wordt beschouwd als aanwijzing van een gebruik dat verder strekt dan wat redelijkerwijs noodzakelijk is om de aard, de werking en de kenmerken van het product te inspecteren en vast te stellen.
 10. Indien het product maatwerk is, heeft de consument het recht op ontbinding niet. Onder maatwerk verstaat CW Saddles een product die volgens specificaties van de consument is vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. CW Saddles heeft de consument bij het aanbod, dan wel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst hierop gewezen.
 11. Indien een zadel met spoedbestelling is geplaats, heeft de consument het recht op ontbinding niet.
 12. Kenbaar maken van annulering kan uitsluitend via [email protected] en moet met opgave van de reden worden gedaan.

Artikel 10 – Garantie

 1. Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent CW Saddles aan de koper opdrachtgever de gebruikelijke fabrieksgarantiegarantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan.
 2. CW Saddles zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien CW Saddles na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
 3. CW Saddles verleent geen garantie op gebruikte goederen en-/of materialen.
 4. Verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 5. Artikelen die na verloop van tijd een fabricagefout hebben ondervonden, dienen eerst ter reparatie worden terug gestuurd naar de fabriek. Wanneer het product na deze reparatie nog niet naar behoren functioneert, kan de opdrachtgever uitsluitend herstel of vervanging van het betreffende product worden verlangd. 
 6. Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud, dan komt iedere vorm van garantie te vervallen.
 7. Garantie vervalt wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CW Saddles, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht (of dit hebben geprobeerd), andere zaken aan de hoofdzaak zijn bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze.
 8. Alle kosten voor herstel of vervanging worden aan de koper in rekening gebracht na verloop van de (wettelijke) garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
 9. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consumentkoper tegenover CW Saddles kan doen gelden op grond van de wet.
 10. CW Saddles hanteert haar eigen methode bij beoordeling en geschiktheid van een zadel. Daarom distantieert CW Saddles zich van een oordeel of bevinding  van andere zadelpassers/verkopers/concurrenten. Wanneer een andere partij een andere mening heeft op een desbetreffend zadel of pasconsult, geeft dit de klant geen recht op  terugbetaling dan wel tegemoetkoming in de kosten.
 11. CW Saddles garandeert de pasvorm van de door haar geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde zadels, uitsluitend op het moment van de levering ervan. Verkoper sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm uit.
 12. De koper dient het geleverde te onderzoeken op mogelijke gebreken of tekortkomingen, onmiddellijk op het moment dat de zaken feitelijk aan hem zijn geleverd respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
  a. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die de partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
  b. Eventuele gebreken dienen schriftelijk aan de verkopende partij te worden gemeld binnen 2 weken na levering, dan wel binnen 2 weken na het moment waarop de klant op redelijkerwijze bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkomingen.
 13. Indien de koper niet binnen 2 weken na levering of oplevering gebreken heeft aangegeven, ontstaat er een definitief akkoord op de geleverde producten/diensten en vervalt ieder recht op reclame, herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 14. Indien vaststaat, vastgesteld door verkoper, dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een vervangende
  vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. CW Saddles is niet aansprakelijk voor de kosten en schade die ontstaan of ontstaat als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van de koper, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
 2. Indien een derde partij een koopovereenkomst sluit met CW Saddles waarbij het zadel vervolgens wordt doorverkocht zonder dat CW Saddles het pasconsult verricht, is CW Saddles niet aansprakelijk indien het zadel wordt geretourneerd bij de derde partij.
 3. CW Saddles is niet aansprakelijk voor letsel bij paarden in welke vorm dan ook.
 4. Kosten van dierenarts en therapeuten kunnen niet op CW Saddles verhaald worden.
 5. CW Saddles is bij het uitvoeren van een opdracht slechts voor, zover zijn verzekering dit dekt, voor door zijn schuld ontstane schade.
 6. Indien met een zadel van CW Saddles een pasconsult plaatsvindt, met een eigen zadelpasser waarbij CW Saddles niet aanwezig is, is CW Saddles niet aansprakelijk voor (aanmeet)fouten gemaakt door eigen zadelpasser.
 7. CW Saddles is nimmer aansprakelijk voor schade in de vorm van gederfde winst, indirecte schade en gevolgschade.
 8. Indien er schade ontstaat door opzet of grove schuld aan de kant van de koper is CW Saddles nimmer aansprakelijk.
 9. Iedere aanspraak op aansprakelijkheid vervalt na minimaal één kalenderjaar.
 10. Indien CW Saddles aansprakelijk is voor de ontstane schade, dan is de schadevergoeding nimmer hoger dan het bedrag uit de overeenkomst of het bedrag dat de verzekeraar van CW Saddles uitkeert.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar CW Saddles of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van CW Saddles, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van CW Saddles, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor CW saddles overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 2. In een geval van overmacht is CW Saddles gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren, deze op te schorten en/of respectievelijk te wijzigen, tot het moment dat de overmachtsituatie niet langer bestaat.
 3. Tijdens een overmacht situatie worden (betalings)verplichtingen van de koper niet opgeschort.
 4. Schade die ontstaat als gevolg van overmacht wordt niet door CW Saddles vergoed.

Artikel 13 – Eigendom voorhoud

 1. Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de koper nadat het verschuldigde bedrag door de koper is betaald.
 2. Zaken die door CW Saddles zijn geleverd en die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. De zaken, zoals bedoeld in het voorgaande lid, mogen nimmer als betaalmiddel door de koper worden gebruikt.
 4. De koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 5. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CW Saddles, of een derde die door CW Saddles wordt aangewezen, om in alle gevallen waarin CW Saddles haar eigendomsrecht wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich bevinden. CW Saddles is tevens gerechtigd om de eigendommen van deze plaatsen mee te nemen.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht CW Saddles zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 7. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan CW Saddles.

Artikel 14 –  Betaling

 1. Indien de factuur bestemd is voor de consumentkoper, en het betreft nieuwe producten, zijn alle bedragen vermeld inclusief BTW. Bijkomende kosten zoals invoerrechten, verzekeringen, transportkosten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen zijn niet inbegrepen in de prijs vermeld op de factuur.
 2. Indien het product tweedehands of gebruikt is, wordt de marge regeling toegepast en is het product belast met 0% BTW.
 3. Indien de koper een consument is en deze niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, gunt CW Saddles de consument een tweede betalingstermijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
 4. Blijft betaling na de nieuwe termijn van 14 dagen uit, dan is de koper die een consument is wettelijke rente aan CW Saddles verschuldigd alsmede de buitengerechtelijke kosten die gepaard gaan met het vorderen van de betaling.
 5. De incassokosten, als genoemd in het voorgaande lid, bedragen maximaal:
 6. 15% over openstaande bedragen tot €2.500-,;
 7. 10% over de daaropvolgende €2.500-,;
 8. 5% over de volgende €5.000-, met een minimum van €40-.
 9. Van de bedragen als genoemd in het voorgaande lid kan ten gunste van de consument door CW Saddles worden afgeweken.
 10. De koper kan geen enkel recht inroepen betreffende de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, wanneer voor een contante betaling is gekozen en deze betaling nog niet heeft plaatsgevonden.
 11. Indien er sprake is van wanbetaling aan de kant van de koper, dan heeft CW Saddles het recht om behoudens wettelijke beperkingen, vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Levering

 1. De door CW Saddles opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief; een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Als daadwerkelijke levering langer dan 120 dagen vanaf de opgegeven indicatieve leveringstermijn zal plaatsvinden, zijn zowel de consument als Stella gerechtigd om de overeenkomst voor wat betreft het vertraagde deel kosteloos te ontbinden.
 2. CW Saddles zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan CW Saddles kenbaar heeft gemaakt.
 4. Afspraken voor levering of het ophalen van een product, dan wel voor werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 7 lid 12, kunnen door de consument uiterlijk 2 werkdagen van te voren, kosteloos worden geannuleerd of worden verzet. CW Saddes is gerechtigd om de kosten van € 49,95 voor een niet tijdig geannuleerde afspraak of niet nagekomen afspraak in rekening te brengen.
 5. Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal CW Saddles zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product.
 6. Voor de consument, die een nieuw zadel in bestelling hebben gezet, met bijbehorende levertermijn. Krijgen, via mail of telefoon, bericht zodra het zadel binnen is.
 7. Het zadel dient worden afgehaald bij CW Saddles aan de Langevoortsweg 12. 7468RP in Enter. Ook kan het zadel, tegen kosten van de klant, worden verstuurd onder verzekerservice. Risico van de zending is voor de consument.

Artikel 16 – Klachten

 1. Bij aflevering van de zaak aan de koper, is de koper gehouden de geleverde zaak te onderzoeken. Dit doet hij op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld. De koper onderzoekt of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde zaak aan de overeenkomst voldoet.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CW Saddles via het voormelde e-mailadres.
 3. De koper gunt CW Saddles in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in behandeling te nemen en te komen met een voorstel tot oplossing.
 4. De klachten die bij CW Saddles worden ingediend worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.
 5. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CW Saddles binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de koper een uitgebreider antwoord kan verwachten.
 6. De klacht kan worden onderzocht door een onafhankelijke derde indien een geschil tussen de koper en CW Saddles zich voordoet. Bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen voor rekening van deze.
 7. De kosten, zoals genoemd in het voorgaande lid, worden door CW Saddles vergoed indien de klacht gegrond is.
 8. Indien na onderzoek van CW Saddles blijkt dat de klacht gegrond is, dan vervangt of herstelt CW Saddles de zaak. Een vervangende vergoeding kan ook aan de koper worden voldaan. De keuze hiervoor ligt bij CW Saddles. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan CW Saddles te retourneren en het eigendom daarvan aan CW Saddles te verschaffen, tenzij CW Saddles anders aangeeft.

Artikel 17 – Slotbepalingen

 1. Op de voorwaarden, de overeenkomst, de factuur, aanbiedingen en andere rechtshandelingen van CW Saddles is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. CW Saddles stuurt in beginsel zoveel mogelijk aan op onderlinge geschillenbeslechting. Indien dit niet tot een oplossing leidt, wordt de zaak voorgelegd aan de daartoe bestemde rechter.
 3. CW Saddles is gerechtigd om de voorwaarden op enig moment te wijzigen.

Ontvang 5% extra korting!

HAPPY5

Jou exclusieve code is klaar! Kopieer het nu!

Ontvang 5% extra korting!
× Hoe kan ik je helpen?