Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – indentiteit

 • CW saddles gevestigd aan de Weerselosestraat 231, 7623DW Borne
 • Telefoonnummer: 06-38264336
 • E-mailadres: info@cwsaddles.nl
 • Inschrijvingsnummer handelsregister: 55236758
 • BTW identificatienummer: NL206487848B01

Artikel 2 – Geldigheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door CW Saddles gevestigd in Borne.
 • Een opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van CW Saddles.
 • Bijzondere van de voorwaarden van CW Saddles afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Aanbiedingen zijn niet geldig op reeds lopende bestellingen.

Artikel 4 – Aanbetaling

 • CW Saddles is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, bij aankoop van een nieuw zadel, een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van CW Saddles de
  overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 5 – Levering

 • De door CW Saddles opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 120 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan binnen 30 dagen bericht.
 • De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor CW Saddles zijn de goederen te leveren.

Artikel 6 –  Wijziging van de opdracht

 • Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 • Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door CW Saddles buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 7 – Annuleren/retourneren

”Zadels”

 • Bij aankoop van een tweedehands zadel heeft de koper recht op 1 proefweek.
 • Binnen 7 dagen kan het aangekochte, tweedehands zadel, dan wel retour worden gestuurd of worden terug gebracht in Borne.
 • Wanneer deze proefweek is verlopen, kunnen de aangekochte artikelen niet meer terug gebracht/gestuurd worden tenzij anders, schriftelijk, is overeengekomen.
 • Bij het retourneren van zadel via de post. Dient het, in de originele verpakking, onder PostNL verzekerservice te worden geretourneerd.
 • Als na aanmeten OF online bestellen van een nieuw zadel, de opdracht wordt geannuleerd en het zadel reeds in productie is dan wel volledig gemaakt is maar nog niet afgeleverd, wordt 50% van de nieuwprijs oftewel de aanbetaling in rekening gebracht.
 • Retour verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Tenzij anders is overeengekomen.
 • Zadels dienen in zelfde staat , als verzonden dan wel meegegeven, worden geretourneerd.
 • Beschadigde artikelen worden niet terug genomen.

 

”Overige artikelen”

 • Overige artikelen kunnen binnen 14 dagen, onbeschadigd & ongebruikt retour worden gestuurd.
 • Retour verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Tenzij anders is overeengekomen.
 • Retourneren in originele verpakking.

Artikel 8 – Garantie

 • Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent CW Saddles aan de opdrachtgever de gebruikelijke fabrieksgarantiegarantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. CW Saddles zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien CW Saddles na overleg met de opdrachtgever
  gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
 • CW Saddles verleent geen garantie op gebruikte goederen en-/of materialen.
 • Verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 • Artikelen die na verloop van tijd een fabricagefout hebben ondervonden, dienen eerst ter reparatie worden terug gestuurd naar de fabriek. Wanneer het product na deze reparatie nog niet naar behoren functioneert, kan de opdrachtgever het artikel retour doen en het aankoopbedrag terug eisen.

 Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • CW Saddles is niet aansprakelijk voor de kosten , schaden en interesten  die mochten ontstaan als direct of inderect gevolg van: daden of nalatigheden  van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld
 • CW Saddles is niet aansprakelijk voor letsel bij paarden in welke vorm dan ook. Kosten van dierenarts en therapeuten kunnen niet op CW Saddles verhaalt worden
 • CW saddles is bij het uitvoeren van een opdracht slechts voor, zover zijn verzekering dit dekt, voor door zijn schuld ontstane schade.
 • Wanneer er met onze zadels , een afspraak met een eigen zadelpasser wordt gemaakt, is CW Saddles niet aansprakelijk voor (aanmeet)fouten gemaakt door eigen zadelpasser.

Artikel 10 – Overmacht

 • Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar CW Saddles of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van CW Saddles, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van CW Saddles, dan wel in de middelen van vervoer van derden,
  het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor CW saddles overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 • CW Saddles is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 11 – Eigendomsvoorhoud

 • De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald.

Artikel 12 –  Betaling

 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer op het telefoonnummer 0638264336 of mailen naar info@cwsaddles.nl
 • De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.